Sobota 22 06 2024
MENINY OSLAVUJE : Paulína
ZAJTRA : Sidónia
HLAVNÉ MENU
PARTNERI
 
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
 
GstarCAD

Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla zdarma SW firma  GstarCAD 


ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

 PhDr. Jana Miklášová  výchovná poradkyňa 

 

Náplň práce výchovného poradcu: 

• Poskytuje kompletný poradenský servis 
• Poskytuje konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie 
• Prerokúva problémy týkajúce sa napomenutí, pokarhaní, prípadne znížených známok zo správania 
• Vedie pedagogickú dokumentáciu výchovného poradcu (plán činnosti, denník, záznamy) pri dodržaní platnej legislatívy o ochrane osobných údajov 
• Osobitnú starostlivosť venuje individuálne začleneným žiakom 
• Sprostredkúva prepojenie medzi školou, poradenskými a inými odbornými zariadeniami 
• V spolupráci s pedagogickými pracovníkmi získava talentovaných žiakov pre mimoškolskú činnosť a účasť na súťažiach 
• Rieši prípady a problémy v oblasti záškoláctva, šikanovania a zvýšenej agresivity žiakov 
• Pomáha pri výbere vysokej školy 
• Pripravuje a organizuje výchovné koncerty a besedy 
• Spolupracuje s triednymi učiteľmi a vedením školy

Možnosť kontaktu:

- osobne
- prostredníctvom triedneho učiteľa
- telefonicky: 033 / 7965133, 7965111
- e-mailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.             

Konzultačné hodiny:

- párny týždeň - utorok: 10.30 - 12.35 
- nepárny týždeň - štvrtok: 8.45 - 9.30

Termin konzultácie je možné dohodnúť si aj v inom čase.

 Máte problém, s ktorým si sami neviete poradiť ?

Pomoc môžete nájsť na linkách pomoci :

        Materiály pre žiakov:
 

Materiály pre učiteľov:


Teoretické východiská a praktické rady pre komunikáciu učiteľ - žiak - rodič

Práca s adolescentmi si vyžaduje nutné vedomosti o špecifikách psychologického vývinu v období adolescencie. Svet  detí a adolescentov nie je svetom malých dospelých, naopak – má svoje vlastné psychomotorické, kognitívne, motivačné aj emočné špecifiká.Vzhľadom k vývinovej psychológii je potrebné upozorniť aj na špecifiká sociálneho vývinu detí a adolescentov. Individuálne poteby detí a adolescentov sa vždy viažu na konkrétne vekové obdobie, s jeho zvláštnosťami, ktoré musia byť zohľadňované.

Pri práci je potrebné brať do úvahy aj tieto odlišnosti:

Pubescenti

Dospelí

Majú vysoké tempo vývinu

Majú pomalšie tempo vývinu

Majú pružný, premenlivý systém predpokladov

a osobných presvedčení

Majú relatívne pevný  systém predpokladov

a osobných presvedčení

Majú menej skúseností

Majú rozsiahle skúsenosti

Sú orientovaní na tu a teraz

Sú orientovaní na minulosť a budúcnosť

Ich myšlienky sú jednoduché, konkrétne

Myslenie je abstraktné, prekračujúce hranice

aktuálneho kontextu

Viac podliehajú vplyvu telesného vývinu

Telesný vývin je ukončený

Sú  závislí od podmienok prostredia

Sú relatívne nezávislí od podmienok prostredia

Majú veľkú schopnosť prispôsobenia

Majú menšiu schopnosť prispôsobenia

Sú orientovaní na pohyb a reč

Sú orientovaní na  reč

Je potrebné zohľadniť zraniteľnosť mladých ľudí vyplývajúcu :

 • z nedostatku MOCI – žijú vo svete“obrov“, pričom si nemôžu vybrať kde a s kým chcú žiť, musia si nájsť takú cestu, aby si so životom poradili
 • z neschopnosti ustáť STRES – ich nervový systém nie vždy dokáže ustáť prílišné telesné/duševné vzrušenie

Poradenská práca s adolescentom si vyžaduje okrem vedomostí aj kvality a kompetencie na strane poradcu:

 • schopnoť vytvoriť priestor pre otvorený vzťah
 • prijať človeka takého, aký je
 • vytvoriť bezpečnú atmosféru, v ktorej je dovolené vyjadriť vlastné prežívanie
 • pokúsiť sa reflektovať prežívanie( správanie, vnímanie, myslenie, cítenie) adolescenta a takým spôsobom, aby sa v ňom lepšie orientoval a porozumel vlastnému správaniu
 • byť zodpovedný za stanovenie hraníc
 • byť zodpovedný za profesionálne zaobchádzanie so svojimi emóciami voči členom systému a za svoje reakcie, ktoré vyplývajú z protiprenosového prežívania

Aktívne počúvanie

Poradca vytvára a prehlbuje vzťah s adolescentom:

 • opatrným používaním vlastnej expresivity ( hm, áno, aha, chápem...)
 • reflexia obsahu ( najčastejšie parafrázovaním alebo komentovaním)
 • reflexia emócie ( priama alebo hypotetická: hovoríš veľmi smutne, si nahnevaný keď..., zdá sa, že ťa to vystrašilo...)
 • spojená reflexia obsahu a emócie ( cítiš sa bezmocný, keď sa ti posmievajú...)
 • sumarizácia ( reflexia hlavných bodov alebo tých najdôležitejších výrokov)

Práca s otázkami

Pozor na „výsluch“ alebo na zámerné vypočúvanie adolescenta sugestívnymi otázkami, ktoré vedú k „ správnym odpovediam“. Najčastejšie používame otvorené otázky, ktoré poskytujú slobodu voľného rozprávania

Základné zásady pri práci s otázkami:

 • dávame iba tie otázky, ktoré sú skutočne potrebné
 • preferujeme otvorené otázky
 • vyhýbame sa otázkam „prečo“ – často vedú k vyhýbaniu sa
 • otázky nekladieme preto, aby sme uspokojili svoju zvedavosť, ale aby sme prehĺbili prežívanie adolescenta

Skupinová dynamika

Tvorí ju:

● medziľudská komunikácia v skupine a skupiny navonok
● ciele skupiny
● normy skupiny
● štruktúra a identita skupiny
● moc v skupina a tvorba podskupín
● skupinové roly a pozície v skupine
● vedenie skupín a vodcovstvo
● atmosféra v skupine
● kooperácia v skupine
● vývojové fázy rozvoja skupiny

Komunikácia

Je dôležité odlišovať násilnú a nenásilnú komunikáciu.

Násilnou komunikáciou rozumieme agresívne útoky, značkovanie, interpretácie, odmietanie zodpovednosti, kladenie neprimeraných požiadaviek.

Nenásilná komunikácia znamená zameranie sa na potrby ľudí, identifikáciu emócií a prevzatie zodpovednosti za svoje city a správanie. Nenásilná komunikácia nás učí ako vytvoriť porozumenie a prepojenie s druhými a so sebou samým všade tam, kde ľudia spolu hovoria a potrebujú sa dohodnúť – aj v náročných situáciách.

Vývin adolescenta a možnosti poradenstva

Úspešné zvládnutie vývinového obdobia adolescencie predpokladá zvládnutie zrenia:

 1. vo vzťahu k sebe samému
 2. vo vzťahu k rodičom
 3. vo vzťahu k učiteľom
 4. vo vzťahu k rovesníkom
 5. vo vzťahu k ostatným

1.V škole sa stretávame zblízka s tým, že byť mladým nie je ľahké. Príčinou tohto javu je prítomnosť mnohých rizík v spoločenskom živote, najmä v sociálnych vzťahoch.Úlohou pedagógov  a výchovných poradcov či psychológov je plánovanie, realizácia a vyhodnotenie efektu všetkých aktivít, individuálnych aj skupinových , ktoré sú vo vzťahu k žiakom či klientom pomáhajúce, podporujúce, preventívne, ale aj korektívne, s konkrétnou náplňou humanizácie výchovy a vzdelávania.Cieľom všetkých intervencií je pomôcť mladému človeku nachádzať „stred“, podporiť jeho sebavedomie, prežívanie vlastnej zodpovednosti za svoj vývin, učiť sa postupne spoznávať a realizovať svoje možnosti s dôrazom na prežívanie vlastnej individuality.

2.Vysoké percento problémov mladých ľudí má pôvod vo vzťahu k ich rodičom. Hľadanie vlastnej identity sa u mladých ľudí často realizuje spôsobmi, ktoré sú v rozpore s očakávaniami a s mierou tolerancie rodičov.Stúpa počet žiakov s úzkostným prežívaním rodičovských problémov (nezamestnanosť, závislosti...) Intervencie sú často nutné v situáciách rozvodov rodičov so zneužívaním a manipuláciou detí.

3.Vo vzťahu k škole a učiteľom badať na odborných školách pokles úrovne študijnej motivácie a postoja k učeniu sa.Realita je často taká, že vzdelanie a profit z neho nemá pre mnohých mladých ľudí, aj pod vplyvom mnohých dospelých vzorov , taký kredit, aký by si zaslúžilo. Z takéhoto vzťahu k vzdelaniu často vyplýva aj podobný vzťah k učiteľom. Vážnym problémom je aj „regulácia“ blízkosti vzťahu učiteľ – žiak od neosobného až po vzťah“matky či otca“.Škola je prostredím, kde mladý človek žije viac hodín denne. Mnoho mladých ľudí očakáva pomoc od svojich učiteľov či už v oblasti vzdelávacieho vývinu, ale častejšie v oblasti psychosociálneho vývinu, najmä v medziľudských vzťahoch.

4.Vzťahy v období adolescencie naberajú na významnosti a intenzite aj z hľadiska biologického a pohlavného dospievania. Je to čas začínajúcich sa bližších, emocionálne silných vzťahov, ktoré mladí ľudia prežívajú v rôznej intenzite.Zvládnutie skupinových noriem, konformity, skupinového tlaku verzus budujúce sa individuálne ja patrí k hlavným vývinovým úlohám tohto obdobia. Mladí ľudia so slabou osobnosťou sú labilnejší, náchylní skôr podľahnúť rôznym závislostiam a sociálnopatologickým javom. Aj tieto problémy sú výzvou pre učiteľov, vytvárať priestor na akceptovanie rôznych stránok osobnosti mladých ľudí.Ide aj o to, aby sa mladí ľudia naučili komunikovať, vyjadrovať svoje pocity, aby sa učili pracovať s pozitívnymi, ale aj negatívnymi emóciami.

5.Vo vzťahoch mladých ľudí k ostatným prevažujú problémy riešenia vzťahov, ktoré vznikajú s najbližším sociálnym a spoločenským prostredím.

Spracovala: Mgr. Kašáková

Zoznam použitých zdrojov:

Pracovné listy k sérii workshopov spoločnosti Coachingplus
Newsletter 40/ marec2013 spoločnosti Coachingplus
Učiteľské noviny 14/2013 –článok PhDr.Ihnacík,PhD.


 
AKTUÁLNE TERMÍNY
17.6. - 21.6. 2024
Záverečné skúšky
 
25.6. 2024
Koncoročná klasifikačná porada

FOTOGRAFIA NA PREUKAZ
TALENTCENTRUM

CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
KAM PO STREDNEJ

PONUKA ŠTÚDIA:

 

ZMATURUJ ZO SLOVENČINY

Viac info TU

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM