Nedeľa 14 07 2024
MENINY OSLAVUJE : Kamil
ZAJTRA : Henrich
HLAVNÉ MENU
PARTNERI
 
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
 
GstarCAD

Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla zdarma SW firma  GstarCAD 


ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Preambula

 V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

Článok I. Základné ustanovenie

 1. Názov žiackej školskej rady: Žiacka školská rada pri SOŠT Piešťany. Adresa školy: Nová 5245/9, 921 01 Piešťany

Článok II. Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada (ŽŠR) je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III. Činnosť žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň pomáha organizovať. 

2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

4. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.

5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

Článok IV. Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

1. Žiacka školská rada má počet svojich členov závislý od počtu tried v príslušnom školskom roku, pričom každá trieda má v ŽŠR svojho zástupcu.

2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.

4. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu tajným hlasovaním.

5. Z každej voľby predsedu sa robí zápisnica.

6. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.

7. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, uskutoční sa nová voľba člena žiackej školskej rady, prípadne jej predsedu.

Článok V. Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

1. Člen má právo:a) voliť a byť volený,b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,d) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,e) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.

2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

Článok VI. Povinnosti predsedu žiackej školskej rady


1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.

2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

Článok VII. Hospodárenie žiackej školskej rady

1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

3. Žiacka školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok. 

4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

Článok VIII. Zasadnutia žiackej školskej rady

Žiacka školská rada zasadá v vopred určený deň podľa potreby.

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 1.10.2007 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 
AKTUÁLNE TERMÍNY
1.7. - 31.8.2024
Letné prázdniny

FOTOGRAFIA NA PREUKAZ
TALENTCENTRUM

CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
KAM PO STREDNEJ

PONUKA ŠTÚDIA:

 

ZMATURUJ ZO SLOVENČINY

Viac info TU

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM