Sobota 22 06 2024
MENINY OSLAVUJE : Paulína
ZAJTRA : Sidónia
HLAVNÉ MENU
PARTNERI
 
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
 
GstarCAD

Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla zdarma SW firma  GstarCAD 


ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
PROTIDROGOVÁ PREVENCIA
 
Ing. Peter Školuda
koordinátor protidrogovej prevencie

Možnosť kontaktu:
- osobne po vzájomnej dohode,
- prostredníctvom triedneho učiteľa
- telefonicky 033 7965127
- e-mailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 12.40 – 13.25

Náplň práce koordinátora protidrogovej prevencie

 • počas školského roka plní koordinátor prevencie drogových závislostí úlohy poradcu v otázkach prevencie pred drogovými a inými  závislosťami, poskytuje informácie o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení, monitoruje situáciu v triedach a na škole, spolupracuje s výchovným poradcom, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov
 • monitoruje fyzické a psychické zmeny v správaní žiakov,  aktuálny stav  v oblasti zneužívania návykových látok u žiakov a priebežne informuje žiakov a ich zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, o možnostiach spolupráce s poradenskými a preventívnymi odbornými zariadeniami
 • postupuje podľa plánu vypracovaného na príslušný školský rok, vychádzajúceho z Národného programu boja proti drogám a zo Stratégie prevencie kriminality
 • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcom, triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi
 • udržiava protidrogovú klímu v škole
 • iniciuje preventívne aktivity a v rámci prevencie poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich rodinným zástupcom
 • koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť
 • v prípade potreby kontaktuje poradenské a preventívne odborné zariadenia
 • realizuje besedy so žiakmi  o rizikách práce v zahraničí, v súlade s Národným programom boja proti obchodovaniu s ľuďmi
 • organizuje  akcie a opatrenia znižujúce rizikové správanie sa mládeže, za aké sa považuje najmä riskantné riadenie motorových vozidiel, promiskuita a nechránený sex, závislosti spojené s užívaním omamných látok, psychotropných látok, alkoholu, tabaku a zlá výživa
 • vedie  žiakov k prosociálnosti  a empatii, rozvíja  úctu žiakov  k iným ľuďom,  ochotu pomôcť v núdzi, pocit zodpovednosti a vedie žiakov k odmietnutiu  negatívnych vplyvov okolia -  drog,  šikany a týrania
 • vzdeláva sa v oblasti prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov


Signály drogovej závislosti

 • nadmerná vyčerpanosť, ospalosť
 • neodôvodnené zmeny nálady, obdobia únavy, apatie a ľahostajnosti striedajú obdobia eufórie a vzrušenia, výrazné sú však prudké zmeny a striedanie jednotlivých stavov
 • meny povahy, objavuje sa podráždenosť a prchkosť voči okoliu, agresívne popudy v obdobiach úzkosti pripomínajú patologickú opitosť alebo syndróm pomätenia
  uzatváranie sa do seba, izolácia
  strata chuti do jedla, výrazné chudnutie
 • zanedbávanie školskej dochádzky, záškoláctvo, zhoršenie prospechu, strata záujmu o koníčky a obľúbené aktivity
 • poruchy koncentrácie, nespoľahlivosť
 • zanedbávanie zovňajšku, príp. výrazná zmena v obliekaní
 • zmena okruhu známych, vyhýbanie sa „starým“ kamarátom
 • zmena slovníka, časté používanie „drogového“ slangu
 • zhoršujúce sa vzťahy v rodine
 • zvyšujúca sa potreba peňazí, záhadné straty peňazí, prichytenie pri krádežiach
 • chronická nádcha a zápaly horných dýchacích ciest
 • úteky, samovražedné pokusy

Predmety, ktoré naznačujú užívanie drog

 • v osobných veciach možno nájsť fajky (drevené, hlinené, sklenené), papieriky na šúľanie cigariet, skladačky, známky, tablety, želatínové kapsule, tenké trubičky, striekačky, ihly, pokrivené lyžice, dózy na uskladnenie sušiny alebo prášku, drogy samotné
 • zápach na šatách a v izbe, s tým spojené používanie voňaviek a iných dezodorantov užívanie kvapiek do očí
 • odev, plagáty, bižutéria podporujúca užívanie drog

 Telesné prejavy

 • častejšia úrazovosť a chorobnosť
 • chronická nádcha a zápaly horných dýchacích ciest
 • strata chuti do jedla, výrazné schudnutie
 • zvýšená únava, znížená svalová sila
 • poruchy rovnováhy
 • zmeny na zreniciach, slzenie, sčervenanie pokožky, opuchy očí, fotofóbia
 • stopy po vpichoch, zápaly na rukách a nohách

Ako sa zistí, že niekto je práve pod vplyvom drogy ?

 • výrazná strata koncentrácie na vyučovacej hodine
 • žiak je omámený, dezorientovaný, rozpráva nesúvisle (pri čuchaní a halucinogénoch)
 • zúžené zreničky (pri opiátoch, heroíne)
 • bez príčiny sa smeje, je bez zábran (pri marihuane)

Trestný zákon o drogách

zdroj: Trestný zákonník
 

Obsah :

·    §187    Nedovolená výroba a držanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov
·    §188    Výroba a prechovávanie predmetov na nedovolenú výrobu
·    §188a  Šírenie toxikománie
·    §218a  Podávanie anabolických látok mládeži


§187 Nedovolená výroba a držanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov

/1/

Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, inému zadováži alebo pre seba alebo iného prechováva omamnú alebo psychotropnú látku alebo jed alebo prekurzor, potresce sa odňatím slobody na 1 až 5 rokov alebo peňažným trestom.
 

/2/

Odňatím slobody na 2 roky až 10 rokov sa páchateľ potresce,
 

a/ ak získa činom uvedeným v odseku 1 značný prospech,
b/ ak spácha taký čin voči osobe mladšej ako 18 rokov,
c/ ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví.
 

/3/

Odňatím slobody na 8 až 15 rokov sa páchateľ potresce,
 

a/ ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť,
b/ ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny alebo v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch, alebo
c/ ak získa takým činom prospech veľkého rozsahu
 

Pri novelizácii pridané :
 

„alebo pre seba" - teda je trestné i držanie pre vlastnú potrebu !
 

„prekurzor" (rozumie sa chemická látka, ktorá sa používa pri výrobe zakázaných „omamných a psychotropných látok", je rozhodujúca pre ich vytvorenie a stáva sa ich súčasťou - napr. efedrín, kyselina lysergová v tzv. 1 . skupine s najvyšším stupňom kontroly)
 

 

§188  Výroba a prechovávanie predmetov na nedovolenú výrobu
 

/1/

Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej alebo psychotropnej látky alebo jedu alebo jadrovej alebo obdobnej rádioaktívnej látky, potresce sa odňatím slobody až na 3 roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
 

/2/

Odňatím slobody na 1 rok až 5 rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo väčšom rozsahu, alebo b/ ak získa takým činom značný prospech
 

/3/

Odňatím slobody na 2 roky až 8 rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči osobe mladšej ako 18 rokov.
Pod značným prospechom sa rozumie 17 000 €.

 
§188a  Šírenie toxikománie

/1/

Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potresce sa odňatím slobody až na 2 roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
 

/2/

Odňatím slobody na 6 mesiacov až 5 rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči osobe mladšej ako 18 rokov.

 

§218a  Podávanie anabolických látok mládeži

 
Kto opakovane alebo vo väčšej miere podáva osobe mladšej ako 18 rokov anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickými účinkami, na iný ako liečebný účel, potresce sa odňatím slobody až na 1 rok.

 
AKTUÁLNE TERMÍNY
17.6. - 21.6. 2024
Záverečné skúšky
 
25.6. 2024
Koncoročná klasifikačná porada

FOTOGRAFIA NA PREUKAZ
TALENTCENTRUM

CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
KAM PO STREDNEJ

PONUKA ŠTÚDIA:

 

ZMATURUJ ZO SLOVENČINY

Viac info TU

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM