Sobota 22 06 2024
MENINY OSLAVUJE : Paulína
ZAJTRA : Sidónia
HLAVNÉ MENU
PARTNERI
 
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
 
GstarCAD

Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla zdarma SW firma  GstarCAD 


ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

SOŠT Piešťany je zapojená do projektu duálneho vzdelávania pre študijné a učebné odbory, ktoré má v sieti a o ktoré prejavili záujem zamestnávatelia. V duálnom vzdelávaní spolupracuje s nasledovnými spoločnosťami: 
 
 • Steel form, s.r.o Piešťany
 • Semikron, s.r.o. Vrbové
 • Diplomat Dental, s.r.o Piešťany
 • Araver Trenčín , s.r.o, 
 • Arriva Service , s.r.o Komárno
 • MB Servis, s.r.o Moravany nad Váhom
 • Porsche Werkzeugbau, s.r.o  Dubnica nad Váhom
 • Granelam, a.s. Ostrov
 
pre odbory:
 
 • 2697 K       mechanik elektrotechnik (študijný)
 • 2413 K       mechanik strojov a zariadení (študijný)
 • 2426 K       programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (študijný)  
 • 2411 K       mechanik nastavovač (študijný)         
 • 2466 H 02    mechanik opravár - stroje a zariadenia (učebný)
 • 2487 H 01    autoopravár (učebný)

Silné stránky duálneho vzdelávania
 
 • Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce. 
 • Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa. 
 • Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa. 
 • Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa. 
 • Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť odborného vzdelávania. 
 • Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania. 
 • Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v ich úprave. 
 • Overenie vedomostí a zručností absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia. 
 • Žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie. 
 • Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do školy so súhlasom zamestnávateľa. 
 • Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania. 
 • Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom. 
 • Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka. 
 • Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory. 
 • Rozvoj povolaní naviazaných na potreby trhu. 
 • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom.
 
Príležitosti duálneho vzdelávania
 
 • Zvýšenie zamestnanosti absolventov SOŠ. 
 • Príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie. 
 • Zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov škôl. 
 • Reálne pracovné, sociálne situácie  a osvojenie si „firemnej kultúry“. 
 • Výber vhodných absolventov a ich zamestnávanie pre vlastné  potreby podniku. 
 • Vytváranie vzdelávacích programov podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov. Posilnenie spoločenského statusu a atraktivity technických povolaní - status „poctivého remesla“. 
 • Dobudovanie a posilnenie stavovských a profesijných organizácií a centier odborného vzdelávania a prípravy. 
 • Zjednotenie obsahu a náročnosti kvalifikačných skúšok, kvalifikačných úrovní. 
 • Záujem štátu a ochota zahraničných komôr podporiť rozvoj duálneho vzdelávania svojou  vlastnou skúsenosťou.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a Slovenska. 
 • Prostredníctvom dobrých príkladov postupné zapojenie väčšieho počtu zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy systémom duálneho vzdelávania. 
 • Možnosť financovania prechodu na duálny systém zo štrukturálnych fondov EÚ. 
 • Zvýšenie objemu financií do školstva (v pomere k HDP) prostredníctvom vstupu zamestnávateľov do financovania odborného vzdelávania a prípravy. 
 • Vstup zamestnávateľov do zvyšovania odbornej úrovne učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.
SUBJEKTY DUÁLNEHO VZDELÁVANIA A ICH ÚLOHY 

Hlavnými partnermi v duálnom vzdelávaní sú zamestnávatelia, škola a žiak. Tvoria spolu dobre fungujúci systém, z ktorého profitujú všetky strany. 
 
 
AKTUÁLNE TERMÍNY
17.6. - 21.6. 2024
Záverečné skúšky
 
25.6. 2024
Koncoročná klasifikačná porada

FOTOGRAFIA NA PREUKAZ
TALENTCENTRUM

CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
KAM PO STREDNEJ

PONUKA ŠTÚDIA:

 

ZMATURUJ ZO SLOVENČINY

Viac info TU

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM