Nedeľa 14 07 2024
MENINY OSLAVUJE : Kamil
ZAJTRA : Henrich
HLAVNÉ MENU
PARTNERI
 
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
 
GstarCAD

Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla zdarma SW firma  GstarCAD 


ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

 

Zoznam schválených  odborov nadstavbového štúdia našej školy v zmysle dokumentu Sieť stredných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Uvedené odbory je možné študovať dennou, resp. externou formou za predpokladu dostatočného počtu prihlásených záujemcov o štúdium:

2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia
2414 L 01 strojárstvo-výroba, montáž a oprava prístrojov,strojov a zariadení
6476 L technicko-ekonomický pracovník - blok strojárstvo
3347 L drevárska a nábytkárska výroba

ŠTUDIJNÝ   ODBOR   2675  L  ELEKTROTECHNIKA
Nadobudnuté vzdelanie Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia         2 roky
Doklad o vzdelaní
Maturitné vysvedčenie
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

V zameraní 02 na výrobu, prevádzku elektrických strojov a zariadení si absolvent prehĺbi vedomosti z technológie výroby a funkčných vlastností elektrických strojov, prístrojov, zariadení, z ich efektívneho využívania v rôznych prevádzkových podmienkach a aplikáciách vrátane automatizovaných systémov a využívaní výkonovej elektroniky na menenie parametrov elektrickej energie.
V zameraní 03 na elektronické zariadenia si absolvent si prehĺbi vedomosti o funkčných vlastnostiach elektronických prvkov, súčiastok, základných konštrukčných obvodov, náročných elektronických systémov a ich aplikácii do širokého spektra elektronických zariadení.
Elektronické zariadenia vyžadujú dôslednú základnú teoretickú prípravu a preukázanie odborných zručností pri prácach na konkrétnych elektronických zariadeniach. Absolvent má možnosť prostredníctvom otvoreného systému odborných blokov získať preukázateľné zručnosti pre výkon povolania.
Odborné bloky vyplývajú z technického rozvoja, technologických potrieb praxe, trhu práce a možnosti školy. Bloky: 
- autoelektronika 
- automatizačná a riadiaca technika 
- organizačná a výpočtová technika 
- spotrebná elektronika

Školský vzdelávací program

ŠTUDIJNÝ  ODBOR  2414  L  STROJÁRSTVO

Nadobudnuté vzdelanie Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia       2 roky
Doklad o vzdelaní
Maturitné vysvedcčnie
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška


Počas štúdia sa študenti prehlbujú vedomosti a zručnosti získané počas štúdia v učebnom odbore najmä v oblasti riadenia výroby, montáže a opravách zložitých strojov, prístrojov a zariadení využívaných pri moderných progresívnych technológiach a zabezpečovanie ich bezporuchového chodu. Absolventi tohoto odboru sa uplatňujú v praxi ako majstri výroby, servisní technici i konštruktéri. Majú samozrejme možnosť pokračovať na vysokej škole bakalárskym alebo inžinierskym štúdiom.

 


Školský vzdelávací program

 
ŠTUDIJNÝ  ODBOR 6474 4  TECHNICKO - EKONOMICKÝ  PRACOVNÍK
Nadobudnuté vzdelanie   Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia       2 roky
Doklad o vzdelaní       
Maturitné vysvedcčnie
Spôsob ukončenia štúdia  
Maturitná skúška

Absolvent štúdijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný samostatne vykonávať práce technicko-administratívneho a ekonomického charakteru vo všetkých typoch podnikov a inštitúcii. Je pripravený uplatniť sa v obchodnej, podnikateľskej a hospodárskej sfére, v oblasti zásobovania výroby, odbytu, hospodárskej správy a v službách. Absolvovaním bloku odborných predmetov podľa zamerania získa potrebné vedomosti pre orientáciu v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva.Školský vzdelávací program


ŠTUDIJNÝ   ODBOR   3347 L   DREVÁRSKA  A  NÁBYTKÁRSKA  VÝROBA
Nadobudnuté vzdelanie Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia        2 roky
Doklad o vzdelaní
Maturitné vysvedčenie
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná  skúška

Absolvent získa vedomosti a zručnosti potrebné k tomu, aby bol schopný votvoriť jednoduchý nábytok a stavebno-stolársky výrobok. Počas štúdia získa vedomosti a zásady pravouhlého a názorného zobrazovania a kreslenia technických výkresov. Spoznáva počas štúdia druhy, vlastnosti a možnosti použitia materiálov používaných pri výrobe a montáži nábytku. Absolvent tohoto odboru dokáže vykonávať kvalifikovane pracovné činosti v oblasti výroby a montáže nábytku, stavebnostolárskych výrobkov a výrobkov z dreva a drevených materiálov v sériovej, alebo individuálnej výrobe.

 

Školský vzdelávací program  


 
AKTUÁLNE TERMÍNY
1.7. - 31.8.2024
Letné prázdniny

FOTOGRAFIA NA PREUKAZ
TALENTCENTRUM

CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
KAM PO STREDNEJ

PONUKA ŠTÚDIA:

 

ZMATURUJ ZO SLOVENČINY

Viac info TU

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM